Handreiking professionals

Wandelnet biedt de volgende handreikingen aan professionals en bestuurders: inspirerende voorbeelden, een actuele routedatabank en bruikbare adviezen gebaseerd op kennis en ervaring.

Wandelbelang en omgevingswet

De Omgevingswet is van grote betekenis voor het wandelbelang:

  1. In het omgevingsbeleid kan wandelen een waardevolle bijdragen leveren aan het behalen van diverse beleidsdoelen. Denk aan thema’s als mobiliteit, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en recreatie. 
  2. Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen gemeenten het belang van de instandhouding van landelijke routenetwerken voor wandelen op hun grondgebied te betrekken. Dat moet in het omgevingsplan worden meegenomen.
Wandelaars_Hollandse_kade.jpg

Inbreng Wandelnet

Wandelnet zit op veel plekken aan tafel en doet voorstellen die ervoor zorgen dat het wandelbelang wordt meegenomen in de wet en de toepassing daarvan. Een expertteam van vrijwilligers adviseert en lobbyt op verschillende niveaus voor het wandelbelang. Daarbij zoekt Wandelnet ook diverse andere partners om te ijveren voor een aantrekkelijke, duurzame en gezonde leefomgeving. Wilt u Wandelnet betrekken bij de ontwikkeling van uw Omgevingsbeleid? Neemt u dan contact op met:

fhart@wandelnet.nl

Wandelaars_Bossche_Broekjpg

Toolkit gemeentelijke omgevingsvisies

Veel gemeenten moeten nog beginnen of zijn nog bezig met het maken van omgevingsvisies. Wie ervoor wil zorgen dat het wandelbelang wordt meegenomen in gemeentelijke omgevingsvisies kan gebruik maken van de toolkit omgevingsvisies die is samengesteld door ons expertteam. Uitgangspunt is een stappenplan, waarbij per stap (waar mogelijk/relevant) documenten of weblinks zijn toegevoegd om te gebruiken.

Wandelaar_bij_draaihekje.JPG

De nieuwe Omgevingswet voegt 60 bestaande wetten samen die gaan over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Wandelen levert een waardevolle bijdrage aan deze thema’s. Nieuw is dat ‘routenetwerken voor wandelen’ nu formeel vallen onder de definitie van infrastructuur. Het Rijk, provincies, gemeenten en waterschappen moeten deze netwerken dus opnemen in hun omgevingsbeleid. Kortom: nieuwe kansen voor wandelen.