Pricacyverklaring

Stichting Wandelnet, gevestigd aan Berkenweg 30 te Amersfoort is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens: Berkenweg 30, 3818 LB Amersfoort | Postadres: Postbus 846, 3800 AV Amersfoort | Tel.: 033 - 465 36 60 - E-mail: info@wandelnet.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Wandelnet verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Wanneer u zich registreert op onze website en een persoonlijk account aanmaakt, leggen wij bepaalde gegevens vast:

 • Achternaam
 • Adresgegevens
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u vrijwillig verstrekt, bij bestellingen in de webwinkel, in correspondentie en telefonisch

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@wandelnet.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Wandelnet verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Vrijwilligers en donateurs te herkennen en rechten en privileges te kunnen toekennen zoals toegang tot specifieke onderdelen of korting in de webshop
 • Verzenden van onze nieuwsbrief indien u zich hiervoor heeft aangemeld
 • Bestellingen in de webwinkel te kunnen versturen
 • Wandelnet analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Wandelnet neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Wandelnet) tussen zit. Wel zal Wandelnet mogelijk gebruik maken van binnen de website geautomatiseerd vergaarde informatie om relevante routeinformatie te tonen of te vragen om reviews van gelopen routes. We gebruiken hiervoor geen aanvullende systemen.


Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Wandelnet bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Accountgegevens: e-mailadres, achternaam, adres

Inactieve websiteregistraties worden na 3 jaar door Wandelnet verwijderd uit de systemen. Dit betekent dat het gehele account op de website, alle voorkeuren, maar ook de gegevens in ons relatiebeheersysteem worden verwijderd. Reden voor verwijdering is opschoning van het systeem en voorkomen van onnodige opslag van persoonlijke gegevens.

Gebruikers kunnen op elk moment een verzoek tot verwijdering indienen via info@wandelnet.nl. Indien er geen lopende toezeggingen zijn zal deze gebruiker uit al onze systemen worden gewist.


Delen van persoonsgegevens met derden

Wandelnet verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht (zoals bijvoorbeeld voor verzending van artikelen in de webwinkel), sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wandelnet blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Wandelnet gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kunt u zelf doen via de persoonlijke instellingen van uw account. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Wandelnet en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heeft u andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@wandelnet.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Wandelnet zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wandelnet wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Wandelnet neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons kantoor of via info@wandelnet.nl