Het spoor als barrière

Spoorlijnen vormen onneembare barrières voor de wandelaar. Daarom pleit Wandelnet ervoor om zo veel mogelijk kruisingen voor het langzaam verkeer te behouden. ProRail wil echter veel kleine overwegen schrappen onder het motto ‘de beste overweg is geen overweg’. Zo is sinds 1980 het aantal spoorwegovergangen in Nederland ongeveer gehalveerd.

Het opheffen van onbeveiligde overwegen

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hebben samen de ambitie om de 180 openbaar toegankelijke Niet Actief Beveiligde Overwegen op te heffen. Deze onbeveiligde overwegen brengen namelijk gevaarlijke situaties met zich mee. De ambitie is om eind 2024 al deze openbaar toegankelijke NABO op het reizigersnet te hebben aangepakt.

Afsprakenkader NABO programma

Op initiatief van Wandelnet zijn in 2016 afspraken gemaakt met het ministerie en ProRail over het recreatief belang van 83 onbewaakte overwegen die worden opgeheven. Sindsdien wordt de 'Adviesgroep Infrastructuur en Recreatie', bestaande uit ANWB, Fietserbond, Fietsplatform, NOC*NSF en Wandelnet, altijd betrokken bij de planvorming. ProRail vraagt ons daarbij om advies en dient dat ook serieus mee te wegen bij het bepalen van de maatregelen die ze willen gaan treffen. Hoe dit werkt is vastgelegd in het 'Afsprakenkader':

Afsprakenkader NABO-programma

Actuele stand van zaken (laatste update januari 2022)

 • 39 van de 83 NABO’s die vallen binnen de scope van het afsprakenkader zijn aangepakt;
  • 12 zijn voorzien van automatische beveiliging (AHOB), wandelaars kunnen op dezelfde plek het spoor oversteken;
  • 5 hebben of krijgen op korte termijn een ongelijkvloerse oplossing (m.n. tunnel), wandelaars kunnen op dezelfde plek het spoor oversteken
  • 14 zijn of worden opgeheven, maar we kunnen leven met de aanleg van alternatieve routes naar nabijgelegen beveiligde overwegen waaraan ProRail meebetaalt. Wandelaars kunnen het spoor binnen redelijke afstand het spoor blijven oversteken.
  • 7 zijn opgeheven zonder goed alternatief, die verbindingen zijn definitief verloren gegaan.
 • Voor 77 van de 83 NABO’s met recreatieve waarde is al een advies uitgebracht in de verkenningsfase conform het afsprakenkader.
  • In veel gevallen ontstaan er echter nieuwe vraagstukken in de uitwerkingsfase, met name omdat dan vaak blijkt dat de werkelijke kosten (veel) hoger uitvallen dan de geraamde kosten ten tijde van de verkenningsfase. Wandelnet volgt deze casussen met argusogen.

Het gedetailleerde overzicht is hieronder te downloaden

Actueel overzicht stand van zaken NABO's

Amersfoort_Verbindingsweg_Scheidingsweg.JPG