Successen van Wandelnet

Routenetwerken zijn 'nationale infrastructuur'

Bij een amendement op de Omgevingswet is in 2015 de definitie in de wet van ‘Infrastructuur’ uitgebreid met: “Routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen”. Dat houdt in dat de overheid bij het maken van plannen onder andere rekening moet houden met onze Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW’s).

Bekijk hier de letterlijke tekst uit de Omgevingswet

Lees het amendement
Plenaire_Zaal_Tweede_Kamer.jpg

Besluit Kwaliteit Leefomgeving

Het Besluit kwaliteit leefomgeving stelt de inhoudelijke normen voor gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk met het oog op het realiseren van de nationale doelstellingen en het voldoen aan internationale verplichtingen. In dit besluit heeft door lobby van Wandelnet de bescherming van de wandelnetwerken handen en voeten gekregen in artikel 5.161b (behoud landelijke fiets- en wandelroutes). Concreet betekent dit dat gemeenten bij nieuwe ontwikkelingen die leiden tot een Omgevingsplan rekening dienen te houden met het belang van Lange-Afstand-Wandelpaden (LAW's) en Streekpaden.

Betreffende tekst in het Besluit Kwaliteit Leefomgeving

Naar het volledige besluit
Overzichtskaart_LAW's_Streekpaden.jpg

Wandelen in de Nationale Omgevingsvisie

De Nationale Omgevingsvisie (NOVI) is de langetermijnvisie van het Rijk op de toekomstige inrichting en ontwikkeling van de leefomgeving in Nederland. Het Kabinet heeft de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) in september 2020 vastgesteld en de Tweede Kamer heeft daarover in oktober/november overlegd met de regering. In deze NOVI wordt veel aandacht besteed aan fietsen en wandelen en andere vormen van actief bewegen.

Passages over wandelen in de NOVI

Naar de NOVI
NOVI.png

Motie betere borging wandelnetwerken in de NOVI

De gezamenlijke landelijke lobby van Fietsersbond, Wandelnet en Fietsplatform heeft ervoor gezorgd dat op 17 november 2020 door de Tweede Kamer in grote meerderheid een motie is aangenomen voor betere borging van de fiets- en wandelnetwerken in de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Henk van Gerven (SP) en Carla Dik-Faber (ChristenUnie) dienden deze motie in. De Kamer onderschrijft hiermee het belang van de recreatieve fiets- en wandelnetwerken als essentiële kwaliteitsdragers voor de fietser en wandelaar en dringt er bij het Rijk op aan zich daar actief voor in te zetten.

Tekst van de aangenomen motie

LOZA afsluiting-paden-buurtbosch-lunteren-1210x423px_lr (1).jpg